A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Хустська загальноосвітня школа
І-ІII ступенів №2
Хустської міської ради Закарпатської області

Методична робота

 

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній

А.Дістервег

 

Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітній системі, за­міну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і вод­ночас дієвими та адаптованими до сьогодення.

Нагальним є за­вдання адаптувати педагогів до нових освітніх вимог. Важливу роль у цьому відіграє модернізація методичної роботи в освіт­ньому закладі через упровадження сучасних навчально-виховних, управлінських технологій, стиму­лювання професійного зростання кадрів, підвищення їхньої про­фесійної майстерності, зокрема, через ефективне застосування дієвих форм і методів навчання до­рослих, систем комп'ютерного навчання та інформаційної мережевої вза­ємодії.

Наші педагоги беруть активну участь у різноманітних заходах, які широко пропонуються освітніми закладами на теренах України. Так учителі Ганусинець Д., Симоненко А. стали учасниками НЕ-конференції «Академія ігрових технологій», організованої Київським університетом імені Бориса Грінченка. Своїми враженнями та новинками з питань використання ігрових технологій на уроках словесності філологи поділилися під час засідань шкільного методичного обєднання учителів суспільно-гуманітарного циклу та Школи молодого вчителя.

Цікавим та пізнавальним для педагогів був семінар «Графологія: читаємо дитину за почерком», проведений Мариною Фоменко на базі Хустської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.  Учасники заходу вчились читати «між рядків», розпізнавати тип особистості (темперамент) людини, вгадувати її почуття і думки.

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-STLqESoHNrw/XOFOaLR_hWI/AAAAAAAAGdE/a5eX9NmfNaMkBC_4Ljw63VSQ1e5tLwU7gCLcBGAs/s1600/viber%2B1image.jpg       Гарною нагодою для навчання та спілкування з колегами став і освітянський форум «Формування компетентностей на уроках української мови і літератури, біології в умовах переходу до Нової української школи»,  організований видавництвом "Соняшник" за сприяння ректорського корпусу  Ужгородського національного університету та департаменту освіти й науки Закарпатської обласної адміністрації. Учасники форуму Молнар-Сугай М., Гергардт М., Ком’яті М.  обмінялися думками з педагогами під час засідань методичних об’єднань відповідних циклів.

Немеш К. брала участь у практичному семінарі з комунікативної методики навчання  англійській мові, що проходив у м. Ужгороді.

 

 

 

 

 

 

 Поділилися своїми успіхами та розповіли про перші кроки НУШ  учителі перших класів Зеленько Т., ВучканТ., Ланьо Т. під час засідання міського методичного об’єднання учителів початкових класів

 

Інтернет успішно інтегрувався в усі сфери життя та давно взяв на себе не лише розважальну, а й освітню функцію. То ж не дивно, що наразі одним з головних трендів сучасності стала саме онлайн-освіта. Для навчання потрібен виключно доступ до інтернету та бажання вчитися.

Творчі та перспективні педагоги нашої школи вже отримали сертифікати про проходження найрізноманітніших  курсів.

 

Особливо важливим є питання підвищення кваліфікації педагогіч­них працівників, широкого впрова­дження досягнень психолого-педагогічної науки і передового педаго­гічного досвіду. Учитель, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації, удоскона­лення власної фахової майстерності, збагачення арсеналу технік, методів та прийомів, які застосовує на уроці, новими, творчими, нетрадиційними, іноді власно створеними, якісними та дієвими.

У Хустській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ефективність розв'язання цієї проблеми забезпечує структура методичної служби. Чітко спланована методична робота дає можливість педагогам брати участь у реалізації індивідуальних науково – методичних проблем, постійно стимулювати розвиток творчого потенціалу вчителів.

Згідно з наказом «Про організацію методичної роботи у 2018-2019 навчальному році» у школі працювали методичні об’єднання учителів початкових класів (керівник Мороз М.В.), учителів суспільно- гуманітарних дисциплін (керівник Антал М. М.) та вчителів природничо – маатематичного циклу (керівник Ковач Н. Р.). Крім того, у навчальному закладі функціонує Школа молодого вчителя під керівництвом заступника директора з НВР Бордей В.Й.

Хрестоматійним став ви­слів К. Д. Ушинського про те, що «вчитель як фахівець живе доти, доки вчиться». Сприяти пе­дагогу в цьому — основна функція внутрішньошкільної методичної роботи. Протягом навчального року методичні обєднання реалізовували сис­темно-інтегрований підхід до змісту методичної діяльності, суттєвим структурним компонентом якого є теоретичне навчання педагогів:   інструктивно-методичні наради, педагогічні читання, дискусії, консультації тощо.

У жовтні 2018 року відбулися теоретичні засідання методичних обєднань, на яких розглядалися, зокрема, такі питання:

  • Ключові новації в освіті. Новий закон про освіту.
  • Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання.
  • Педагогіка партнерства як основа соціальної згуртованості субєктів освітнього процесу.
  • НУШ – простір освітніх можливостей

Не менш важливим структурним компонентом реалізації змісту мето­дичної роботи вважаємо практичне навчання, під час якого корисним для набуття практичних умінь та навичок є семінари, відкриті заходи, методичні діа­логи тощо. Під час практичних заходів активно розвиваються про­фесійні риси та вміння педагога, з'являються необхідні навички, що є важливим для професійної діяльності. Учителі набувають педагогічного досвіду, навичок педагогічної рефлексії.

Найбільш цікаві заходи практичного спрямування:

  • міський семінар - практикум учителів  математики  «Творчі завдання як засіб формування ключових компетентностей»

(Роман О., Ковач Н., Якима І., Кляп М.)

  • міський семінар-практикум практичних психологів: «Протидія торгівлі людьми» (Бобіта Т.)

 

 

  • просемінарське заняття на тему «Коли природі терпіти несила»

(Ганусинець Д., Комяті М., Роман О.)

 

 

  • Відкриті заходи у рамках місячника «Від атестації до атестації» (Бордей В., Власюк В., Ком’яті М., Ганусинець Д., Антал М.,Роман О.,Химич О., Герасименко С., Симоненко А., Мазур І.

 

          https://www.facebook.com/100009538244225/videos/2249109008750352/?q=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86%D1%8C&epa=SEARCH_BOX

Значну увагу в закладі при­діляємо виявленню, вивченню, пропаганді, поширенню перспек­тивного педагогічного досвіду (ППД). Пропонуємо узагальнити його у міжатестаційний період усім творчим учителям школи. Форма узагальнення ППД у таких випадках є довільною, хоч педагоги віддають перевагу  представленню його у вигляді проекту — мультимедійної презен­тації.

Цьогоріч методичні розробки вчителів Ганусинець Д.М., Ком’яті М.Ю. пройшли рецензування у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, виданно методичні посібники: «Ед’ютеймент як ефективний метод реалізації ключових компетентностей на уроках української мови та літератури», «Інтерактивне навчання при вивченні біології». З матеріалами перспективного педагогічного досвіду вчителі озна­йомили колег під час проведення презентацій педагогічних знахідок.

Робота Школи молодого вчителя сприяла становленню та розвитку молодих спеціалістів. Пріоритетними форми  методичної роботи з молодими педагогами протягом року були: планування самоосвітньої діяльності; вивчення фахових документів і матеріалів; рефлексія та аналіз особистої професійної діяльності; систематизація особистої бази найкращих розробок уроків, цікавих методів, прийомів та технік на уроці; систематична робота над об­раною науково-методичною темою (проблемою), що становить про­фесійний інтерес для педагога; персональні консультації; індивідуальна робота з на­ставником.

З метою розвитку творчих здібностей молодих учителів та підвищення їх професійної майстерності з 15 по 19 квітня проведено Тиждень молодого вчителя. У рамках Тижня молодими спеціалістами Білак О., Вайнраух В., Вучкан Т., Зеленько Т., Гербей М., Угляй Т. були проведені показові заходи, на яких вони продемонстрували належний рівень методичної підготовки, позитивне ставлення до учнів та прагнення до самовдосконалення. Це дало можливість створити в колективі творчу атмосферу, пробудити інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, сприяло дружній і згуртованій роботі адміністрації школи, наставників, керівників методичних об’єднань та молодих спеціалістів.

https://www.facebook.com/100009538244225/videos/2269120290082557/?id=100009538244225

Важливим сектором методичної роботи в школі залишається робота з обдарованими дітьми. Учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад, Міжнародних конкурсів, творчих конкурсів, спортивних змагань, інтелектуальних турнірів, військово-патріотичні ігор та змагань, відмінники навчання були нагороджені грамотами та дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти, релігій та у справах національностей, центру позашкільної освіти, дирекції школи та Похвальними листами.

 

 

 Отже, методич­на робота в навчальному закладі – це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяль­ності, яка заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду. Колектив школи намагається досягти по­ставленої мети — формування інноваційної внутрішньошкільної освітньої політики, удосконалення професійної компетентності педа­гогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Впевнені, що творчі здібності вчителів можна розвивати лише тоді, коли сама методична робота буде творчою.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора